Descarregar menú del menjador

 

PROJECTE

El menjador  és un servei  dins el projecta educatiu del Col·legi.
El menjador és un espai idoni per treballar tot un seguit d’actitud i  hàbits relacionats amb la higiene, l’alimentació, l’ordre i la convivència.
El projecte de menjador inclou uns objectius relacionats tant amb l’educació dels hàbits com en l’educació del temps lliure. 

 

                                 

 

OBJECTIUS

1.- Menjar tot tipus d’aliments.
2.- Mantenir un comportament correcte a taula; utilització correcte dels estris.
3.- Assimilar les normes de prevenció i de contagi en l’alimentació.
4.- Educar en els diferents aspectes  d’ordre i convivència.
5.- Afavorí  la convivència amb els companys: respectar el torn de paraula, conèixer i respectar les regles del joc, utilitzar el diàleg davant un desacord. A l’hora de pati potenciar la creativitat en el joc.
6.- Fomentar el respecte envers els materials i l’entorn.
7.- Atenció als nens amb al·lèrgies. La monitora responsable li servirà el menjar adaptat a la seva al·lèrgia o intolerància.
8.-  El menjador com mitjà per l'Educació, la Salut  i  per un estil de vida més sana.

 

Les imatges que conté aquest espai únicament són visibles per a usuaris registrats


Aquests  objectius del menjador tenen un sentit progressiu i els presentem per  cicles segons el nostre funcionament de Col·legi, adaptats a les edats dels nens i per anar-los assolint al llarg de cada etapa.

 

  És molt important que aquests objectius es treballin també des de casa

 

OBJCTIUSGENERALS Ed.Infantil CicleInicial CicleMig CicleSuperior i ESO
 Assimilar els hàbits de neteja  i higiene entorn el menjador  -Comprendre que no és pot menjar res que hagi caigut a terra.  - Rentar-se les mans abans de dinar.  -Comprendre que no és pot menjar res que hagi caigut a terra.  - Rentar-se les mans abans de dinar.  - Assimilar que no es pot menjar res que no compleixi els mínims requisits higiènics. - Conèixer que la boca   és una de les fonts principals de contagi i tenir cura necessària per evitar-les.   - Apropar-se als conceptes de caducitat, estat de conservació.  -       T  -Tenir  cura de la seva higiene    personal -        
 Educar en els diferents aspectes d’ordre i convivència.    - Parlar amb un to de veu moderat. - Demanar permís per aixecar-se de la taula i no destorbar els companys a l’hora de dinar. - Respectar elsaspectes bàsics d’ordre i de convivència que estableixi en cada cas l’escola.   - Parlar amb un to de veu moderat. - Demanar permís per aixecar-se de la taula i no destorbar els companys a l’hora de dinar. - Respectar els aspectes bàsics d’ordre i convivència que estableixi en cada cas l’escola.  -Demanar les coses correctament - Respectar els aspectes bàsics d’ordre i convivència que estableixi en cada cas l’escola.  -Desenvolupar actituds  i hàbits de participació - Acceptar les pròpies limitacions i les dels altres.
Afavorir la convivència amb tothom. Potenciar la creativitat  - Entendre als altres i fer-se entendre.  - Escoltar els monitors i els companys.-Iniciar-se en el coneixement i el respecte de les normes de joc.  -Raonar qualsevol acció que afecti als altres. -Respectar els acord del grup -Aconseguir de forma progressiva la consciència de grup. -Respectar les regles del joc  -Millorar l’escolta afectiva.  - Atendre i respectar raonaments dels altres. -Participar activament  en la presa de decisions del grup.    -Utilitzar el diàleg per a resoldre problemes. -Ajudar els infantsa establir i mantenir relacions personals positives i esdevenir capaços de participar en grup- Respectar el material i l’entorn. 

 

 És molt important que aquests objectius es treballin també des de casa